Avís Legal

COLLDEJUI, S.L. està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la privacitat dels seus usuaris o visitants, i es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants.

COLLDEJUI, S.L. es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades, d’acord a allò que es preveu a la LOPD i la LSSICE vigents.

En conseqüència, les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats al formulari que l’usuari/visitant empleni.

No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les seves dades si així no està indicat al formulari. No contactarem amb vostè excepte que sigui estrictament necessari per al servei requerit. No utilitzarem les dades per a finalitats comercials de tercers en cap cas.

Els serveis oferts són prestats per COLLDEJUI, S.L.de Sant Sadurni d'Anoia, C/ Industria, 38 - 40, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, España, N.I.F. B-58799412

Protegirem sota mesures de seguretat, segons la normativa vigent, totes les dades de caràcter personal dels nostres clients i usuaris

Nota Legal

COLLDEJUI, S.L. está decidida y firmamente comprometida con la preservación de la privacitadad de sus usuarios o visitantes, y se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, usuarios y visitantes. COLLDEJUI S.L. se compromete a tratar sus datos de forma confidencial y únicamente para la finalidad para la cual son solicitadas, de acuerdo a aquello que se prevé a la LOPD y la LSSICE vigentes.

En consecuencia, los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos u otras vías serán destinadas, únicamente y exclusivamente, a los fines indicados al formulario que el usuario/visitante rellene.

No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos sus datos si así no está indicado al formulario. No contactaremos con usted excepto que sea estrictamente necesario para el servicio requerido. No utilizaremos los datos para finalidades comerciales de terceros en ningún caso.

Los servicios ofrecidos son prestados por COLLDEJUI, S.L. de Sant Sadurní d'Anoia, C/ Industria, 38 - 40, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, España, N.I.F. B-58799412

Protegeremos bajo medidas de seguridad, según la normativa vigente, todos los datos de carácter personal de nuestros clientes y usuarios.

Legal Disclaimer

COLLDEJUI, S.L.is determined and firmly committed to the preservation of the privacy of its users or visitors, and is committed to maintaining the confidentiality of the data of our customers, users and visitors.

COLLDEJUI S.L.is committed to treat your data confidentially and only for the purpose for which they are requested, according to what is foreseen to the LOPD and LSSICE in force.
Consequently, the data collected through forms, emails or other channels will be destined, exclusively and exclusively, for the purposes indicated to the form that the user / visitor completes.
We will not cede to third parties or sell or share your information if it is not indicated on the form. We will not contact you except as strictly necessary for the required service. We will not use the data for commercial purposes of third parties in any case.
The services offered are provided by COLLDEJUI, S.L. of Sant Sadurní d'Anoia, C / Industria, 38 - 40, 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, ​​Spain, N.I.F. B-58799412
We will protect all personal data of our customers and users according to current regulations.